სფურცელა

   გაუცინარი ხელმწიფე

   გველადქცეული მზეთუნახავი

   დედინაცვალი და გერი

    ზღაპარი ველის ყვავილისა

    ზღაპარი ღორისა, მისი ხუთი
        გოჭისა და მგლისა

    ია ხათუნი

    ილანკუღა

    კუდიანი დედაბერი და           
       ოქროსთმიანი ბიჭ

    კურდღელი, მელა და მგელი

    ლომი და კურდღელი

    ლომი და მელია

    მეჩონგურე

    ლომის ერთგულება

    მელია

    მელია და მწყერჩიტა

    მელიას ეშმაკობა

    მინდვრისა და სახლის თაგვი

    მოხერხებული მებაღე

    ნადირთა ძმობა

    ნასია

    ნახევარქათმის ამბავი

    ორი ძმა

    ორი ძუნწი

    ხუთკუნჭულა

    სამი და

    სამი ტყუილის ზღაპარი

    სიზმარა

    ტურა და მელა

    უმცროსი ვაჟი და მგელი

    ყორანი და გველი

    ჩაქუჩა

    ჩიტი და მელია

    ცეროდენა

    ცხრა ძმისა

    ძმები

    წიქარა

    ხასან-ხუსანა

    ხელმწიფის შვილისა და ხელმწიფის  
       ამბავი

    ხოხობი და მელია

    ამირანი

    მუჭანახევარა

    ნასყიდა

    კომბლე

    სიკვდილის ჩამოსვლა დედამიწაზე

    ჩიტი და მელია

    რწყილი და ჭიანჭველა

    ლომი და მელია

    წუნა და წრუწუნა

    ფაშგუნდი

    იის ამბავი

    თავგაუტეხელი კაცი

     მზეთუნახავი ქალი

    მელია წვრილას ფათერაკები